بازار

وزیر دادگستری: آرای پرونده های تعزیرات 15 روزه صادر می شود

زاهدی - وزیر دادگستری اظهار کرد: تعزیرات از زمانی که موج گرانی پیش آمد، کم نگذاشته و سعی کرده کم کاری نکند و آرای غالب پرونده ها بین یک هفته تا 15 روز صادر شده است. علیرضا آوایی در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به این که مردم درباره مبارزه با گران فروشی خواستار برخورد قاطع هستند، گفت: همیشه نگرانی درباره تعزیرات این بوده که به دلیل فشار و مطالبات به حق مردم و فضاهای هیجانی از مسیر تعادل خارج شویم، یعنی همین مقدار که اجناس احتکار شده پیدا شود مفید است و مردم را راضی می کند، اگر بی احتیاطی شود و سراغ انباری برویم که جز احتکار نیست، کارهای درستی که انجام می شود نیز زیر سوال می رود و آثار منفی خواهد داشت.