اندکی صبر

محبت کن

نویسنده : حمید رحمانی
نترس...!
بی محابا محبت کن
زندگی
فاصله تابش خورشید تیرماه
بر کالبد آدم برفی ست