پیامبر صلى ‌ا... ‌علیه‌ و ‌آله می فرمایند:

یَکفى مِنَ الدُّعاءِ مَعَ البِرِّ ما یَکفِى الطَّعامَ مِنَ المِلحِ ؛

دعا همراه با کار خیر ، به اندازه نمک براى غذا کافى است.


[امالی طوسی  : ص534  ، ح 1162 ]