printlogo


بدون موضوع
من یک آقا زاده ام!
political@khorasannews.com غلامرضابنی اسدی

برخی واژه ها تغییر معنا داده اند انگار. اگر نه این بود هر کسی را "آقازاده" نمی خواندیم که باورش بشود و بخواهد خود را ارباب پندارد و به نگاه رعیت ملت را بنگرد! باید بدانند که اگر پدران شان، وظایف خود را در برابر ملت، درست انجام دهند، یک مستخدم زاده اند و اگر خودشان هم خوب باشند یک مستخدم زاده خوب خواهند بود. این البته نه تنها کم شانی نیست که از قضا بزرگ ترین شوکت و جاه را دارد. خدمت به مردم، عبادت خداست و تجسم بندگی. خداوند هم جامه عزیز خلیفة اللهی را برای بندگان خویش دوخته است. برای کسانی که به مقام بلند عبودیت رسیده اند نه برای کسانی که در نخوت آقاخانی و آقازادگی نشسته و رکورد غرور و تکبر را بالاتر از شیطان شکسته اند. اگر علما را آقا و فرزندان شان را آقازاده می گفتند از این رو بود که آن عالم، عبد خدا و خادم معنوی و فرهنگی جامعه بود و خصلت دست گیری داشت. فرزندش را هم اگر بر مرام و سلوک او بود، آقا زاده می خواندند و اگر در شمار اهل علم بود آیت ا... زاده هم خوانده می شد نه این که هرکس پست و مقام این دنیایی بگیرد و خود را صاحب مردم پندارد و راه به بیت المال داشته باشد، «آقا» باشد که فرزندانش بشوند آقازاده و چنان رفتار کنند که فقط از تازه به دوران رسیده ها ساخته است. رفتاری که اصالت و نجابت و بزرگی را یک جا به آتش می کشد. رفتاری که انسانیت را تحقیر می کند. نه، این ها آقازاده نیستند. عارضه های بیماری آفرینی هستند که پدران خود را هم بیمار می کنند. بدپندارانی هستند که بدی را در جامعه رواج می دهند. بدگو ها و بی ادب هایی هستند که برای مردمی که اهل چپاول نیستند طلب مرگ می کنند. این ها نه آقا زاده اند و نه پدران شان آقایند. آقا اگر هست آن پدر زحمت کش روستایی است که نان از عمل خود می خورد و دیگران را بر سفره خویش می نشاند و منت از حاتم طایی نمی کشد.آقا اگر هست، آن پدری است که به زحمت زندگی می کرد اما آثار زحمت او درخت شدند و کام مردم را به میوه شیرین کردند. آقا آن پدری است که رد دست او بر خشت خشت بنا ها مانده است و فرزندی را پروریده است که بی کلاس کنکور رتبه اول می آورد. آقا آن پیرمرد روستایی است که پنج پزشک تحویل جامعه داده است. آقا ، پدری است کارگر، کارمند، معلم، طبیب، مهندس و... که با بزرگواری فرزند می پرورد و خوی بزرگی را چون درس به او می آموزد. ژن خوب را هم آن دانش آموزی دارد که در روستا زندگی می کند اما در المپیادها و کنکور در جایگاه اول می ایستد. ژن خوب کسی دارد که بی پول و پارتی، مرز های موفقیت را پشت سر می گذارد و هیچ محدودیتی را به رسمیت نمی شناسد بلکه به رسم بزرگان از محدودیت ها فرصت ناب می سازد. بگذریم. صاحب ژن خوب و آقازاده، نه فقط فرزند خونی بلکه فرزند خصال  نیک یک پدر است نه چیز دیگر، پس لطفا آقا زاده نخوانیم این افراد را تا خلق و خوی اربابی نگیرند برای مردم...