printlogo


بدون موضوع
کاوۀ امروزم آرزوست
غلامرضابنی اسدی political@khorasannews.com

برخی نام ها، از شناسنامه برمی خیزند و به شناسه تبدیل می‌شوند برای یک مکتب. ‌به سان پرچمی قد می کشند برای یک عقیده و می مانند تا همیشه تاریخ به گونه ای که برگ به برگ تقویم ها، از آنان خاطره به دل می گیرد و یادشان را به نگهبانی برمی خیزد. در دفاع مقدس از این شناسه ها و پرچم ها کم نداشتیم. شناسه هایی که نشانه بلوغ یک ملت در مکتب حقیقت بودند. پرچم هایی که استمرار عزت کشور را به اهتزاز در می آمدند. در میان این شناسه ها، محمود کاوه جایگاه ویژه ای دارد. جوانی که دست قدرت خدا بود در پاک سازی زمین از آلودگی باطل باوران. جوانمردی که مروت را نه فقط در حق دوست که در حق دشمن هم روا می داشت. او درعین حالی که ترجمان اشداء علی الکفار بود، در عین سخت گیری، مروت می ورزید و هرگز پا از این دایره بیرون نمی نهاد. کاوه، رحماء بینهم را هم معنایی نو بود و همین او را در دل رزمندگان و مردم محروم قرارداد، صاحب خانه  کرد. او اهل حق بود و در هر ماموریتی، حقِ مطلب را ادا می کرد بنابراین حقیقتِ وجودش، نوری بود که باطلِ ظلمت را از میان برمی داشت. او با شهادت، به جاودانگی رسید و به مدلی تبدیل شد که باید در هر زمان و متناسب با هر نیاز، با بازتولید او، از حقانیت دفاع کنیم و مرزهای فکری و فرهنگی و جغرافیایی خود را اقتداری چنان بخشیم که هیچ چشمی را جرئت چپ نگاه کردن به آن نباشد. باری، کاوه نباید پایان یافته تلقی شود. این هم کفران نعمت شهادت است و هم کفران غیرتی که باید در رگ های نسل امروز جاری باشد. ما باید نو به نو، کاوه داشته باشیم و همین امروز و متناسب با نیازها و برای عبور از تنگناهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و... باید به توان کاوه هامان تکیه کنیم. به جوانانی که اگر میدان در اختیارشان باشد با میانداری، عرصه را از بیگانه می گیرند و در اختیار دوست قرار می دهند. تجربه هم ثابت کرده است که هرگاه و هر جا دور با جوانان افتاده، نتیجه خیلی بیشتر از آن چیزی بوده است که انتظار داشته ایم. تجربه انقلاب، تجربه عبور موفق از جنگ تحمیلی و تبدیل کردن آن به دفاع مقدس، تجربه بیشترین دستاورد از کمترین آورده در مقاطع گوناگون و... نشان می‌دهد که ما از واگذاری کار به جوانان سود کرده‌ایم. امروز هم باید از آن تجربه درس بگیریم و در عرصه های گوناگون، میدان را به کاوه ها بسپاریم.  چرا در بسیاری از  حوزه ها به جوانان دانشمند و کار بلدمان اعتماد نکنیم. من سالگرد شهادت سرلشکر رشید سپاه حق، محمود کاوه را فرصتی مناسب می‌دانم تا دعوت کنم از مسئولان که تجربه کاوه در جنگ را به فرصت مدیریت کاوه ها در عرصه های گوناگون تبدیل کنند. مطمئن باشید که نتیجه، موفقیت خواهد بود.نگویند بعضی ها که آن نسل و آن عصر استثنا بود، در همین عصر و نسل نمونه موفق فراوان داریم و اگر میدان را در اختیار بگذاریم آرزوی ما در تکثیر کاوه محقق خواهد شد.