printlogo


نرخ باروری به 9/1 افزایش یافت

علیرضا کافی - بر اساس برآوردهای آماری انجام گرفته ،نرخ باروری طی چهار سال گذشته،رشدی دو دهم درصدی داشته و از 1.7فرزند به ازای هر زن ایرانی در سن باروری در سال 90به 1.9فرزند به ازای هر زن رسیده است.دکتر محمد جلال عباسی شوازی رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با تاکید بر اینکه برای تعیین نرخ باروری ویژه سنی و نرخ باروری کل به داده های آماری حاصل از سرشماری نیاز است و این داده ها هر 5سال یک بار جمع آوری می شود، گفت:با این وجود هرساله باید برآوردی از نرخ باروری تهیه شود که بر اساس پردازش داده های ثبتی و داده های وزارت بهداشت ،برآورد نرخ باروری در سال جاری 1.9فرزند به ازای هر زن ایرانی تعیین شده است.
وی میزان باروری کلی را تعداد متوسط فرزندانی که یک زن در طول دوره باروری خود به دنیا می آورد، دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته، نرخ باروری کل در ایران حدود 1.9 فرزند به ازای هر زن است  که نسبت به نرخ باروری تعیین شده، در سال 90رشدی دو دهمی را نشان می دهد.اما آیا این افزایش 0.2فرزندی به ازای هر مادر از سال 90تا 94ناشی از تاثیر تغییر سیاست های جمعیتی است؟دکتر عباسی نه بزرگی به این سوال می دهد و می گوید:یکی از دلایلی که می تواند به کاهش باروری در جامعه منجر شود تاخیر در ازدواج و پرهیز از فرزند آوری است.حال اگر مشکلات برای عده ای در برهه ای خاص از زمان برطرف شود و جوان مذکور ازدواج کند و یا زوجی دارای فرزند شوند ارتباطی به سیاست ها دارد؟ما به این پدیده تاخیر در زمانبندی فرزند آوری می گوییم یعنی عده ای یا تحصیلشان را تمام کرده اند،یا شغلی پیدا کرده اند و یا وضع مالی بهتری پیدا کرده اند و موفق به فرزند آوری شده اند.همین موضوع آمار تولد را بالا می برد، اما ربطی به سیاست های جمعیتی ندارد.ما زمانی می توانیم در خصوص تاثیرات سیاست های جمعیتی اظهار نظر کنیم که داده های کافی از اجرای سیاست ها داشته باشیم.اینکه چه مقدار وام ازدواج پرداخت شده ،چه مقدار خانواده ها از نظر معیشتی حمایت شده اند.چه میزان هزینه نگهداری کودک به خانواده ها پرداخت شده است.حال وقتی این داده ها را داشتیم می توانیم تعداد فرزندان متولد شده از خانواده هایی را که از تسهیلات استفاده کرده اند با کسانی که از تسهیلات استفاده نکرده اند مقایسه کنیم و در نهایت به این نتیجه برسیم که سیاست های جمعیتی جواب داده اند یا اینکه فرزند آوری های معمول با تاخیر به نتیجه رسیده اند.در کل باید گفت روح سیاست های جمعیتی تغییر یافته، اما اینکه اجرا شده است یا خیر سوالی است که مسئولان اجرایی باید به آن پاسخ دهند تا ما به عنوان کارشناس میزان تاثیر گذاری سیاست ها در افزایش نرخ باروری را محاسبه کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا سیاست های جمعیتی در افزایش نرخ باروری تاثیر داشته اند یا تولد کودکانی که تولدشان بنا به دلایل شخصی خانواده ها به تاخیر افتاده بود.رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور عامل دیگر در افزایش دودهمی نرخ باروری طی 4سال گذشته را افزایش تعداد تولدهای ثبت شده دراین مدت به ویژه در استان های سیستان و بلوچستان ،کرمان و خراسان شمالی می داند و بر تحلیل درست و علمی داده های آماری تأکید دارد تا مبادا به کج راهه برویم و افزایش جمعیت و یا نرخ باروری را به پای سیاست های جمعیتی بگذاریم که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.